0

Jūsu preču grozs ir tukšs

Distances līgums

Vispārēji veikala tirdzniecības noteikumi.

1.1. Šie preču pirkšanas-pārdošanas noteikumi (turpmāk – „Noteikumi”) paredz vispārējos Prosadiga SIA 50103436321 Dammes 33-74, Rīga interneta veikala promarket.lv (turpmāk – „Promarket veikals”) nosacījumus, kas attiecas uz Pircējiem, kas veic preču pasūtīšanu Promarket veikalā.

1.2. Promarket veikals ir mazumtirdzniecības interneta veikals, kas ir orientēts uz patērētājiem, kuri iegādājas preces personisko, ģimenes, mājsaimniecības vajadzībām jeb nolūkam, kas nav saistīts ar to saimniecisko vai profesionālo darbību, fiziskām personām, kuras veic saimniecisko darbību, kā arī uz juridiskām personām.

1.3. Par Pircējiem šajos Noteikumos ir uzskatāmas personas, kuras ir rīcībspējīgas fiziskas personas (pilngadīgas personas, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas spriedumu), fiziskas personas, kuras veic saimniecisko darbību vai juridiskas personas un, kuras iepērkas Promarket veikalā (ar vai bez reģistrācijas). Skaidrības labad, par patērētāju nav uzskatāmas juridiskas personas un fiziskas personas, kuras veic saimniecisko darbību un preces iegādājas nolūkam, kas ir saistīts ar to saimniecisko vai profesionālo darbību. 1.4. Pircējs, kurš ir juridiska persona un/vai fiziska persona, kura preces iegādājas savas saimnieciskās vai profesionālās darbības nolūkā apzinās, ka uz šādu Pircēju netiks attiecināti patērētāju tiesības aizsargājošie normatīvie akti.

1.5. Pircējs, veicot pirkumu Promarket veikalā un/vai reģistrējot lietotāja profilu, apliecina, ka piekrīt šiem noteikumiem. Kopā ar Pircēja iesniegto preču pasūtījumu un/vai lietotāja profila reģistrāciju šie Noteikumi kļūst par starp Pircēju un Promarket veikalu noslēgtu līgumu, un ir abām pusēm saistošs juridisks dokuments. Līgums uzskatāms par noslēgtu, ja Pircējs sagatavo un iesniedz Promarket veikalā preču pasūtījumu un/vai izveido lietotāja profilu, Noteikumos noteiktā kārtībā un termiņos veic apmaksu (ja Pircējs ir izvēlējies, ka par precēm norēķināsies pasūtīšanas laikā) un uz Pircēja norādīto elektronisko pastu Promarket veikals nosūta apstiprinājumu, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts. Līgums ir spēkā līdz pušu saistību izpildei, kas izriet no šī līguma.

1.6. Pircējs nav tiesīgs iesniegt preču pasūtījumu Promarket veikalā, ja tas nav iepazinies ar Noteikumiem, Privātuma un sīkfailu politiku un (vai) minētajiem dokumentiem nepiekrīt. Tajos gadījumos, kad Pircējs nepiekrīt Noteikumiem, Privātuma un Sīkfailu politikai vai noteiktai to daļai, tam nebūs iespējas pasūtīt preces Promarket veikalā. Pircējam, pasūtot preces Promarket veikalā, uzskatāms, ka Pircējs ir iepazinies ar Noteikumiem, Privātuma un Sīkfailu politiku un tiem piekrīt.

1.7. Promarket veikals saglabā sev tiesības vienpusēji grozīt, labot vai papildināt Noteikumus; aktuāla Noteikumu redakcija ir pieejama Promarket veikala mājaslapā. Pircējam pirms katra pirkuma izvēles ir iespēja iepazīties ar Noteikumiem.

1.8. Pārdevējs neuzņemas nekādu risku vai atbildību un ir no tās bez iebildumiem atbrīvojami, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar Noteikumiem, Privātuma un Sīkdatņu politiku, kaut arī tam tāda iespēja tika sniegta.

1.9. Pārdevējam ir tiesības bez brīdinājuma vienpusēji ierobežot Pircēja Promarket veikala pakalpojumu izmantošanu vai atcelt Pircēja reģistrāciju, ja Pircējs Promarket veikalu izmanto pārkāpdams šos Noteikumus, mēģina kaitēt Promarket veikala izpildāmajiem pasūtījumiem, darba stabilitātei un (vai) drošībai.

Preču vai pakalpojumu piegādes noteikumi un nosacījumi.

2.1. Promarket veikala tirdzniecība veicama un preces piegādājamas visā Latvijas teritorijā. Preces piegādā Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis.

2.2. Par preču piegādes pakalpojumu piemērojams maksājums, kas ir norādīts Promarket veikala mājas lapas sadaļā „Piegāde” un ir spēkā preču pasūtījuma iesniegšanas brīdī. Preču piegādes maksājums var būt gan fiksēts, gan atkarīgs no Pircēja pasūtīto preču vērtības.

2.3. Pārdevējam ir tiesības vienpusēji pēc saviem ieskatiem noteikt piegādes maksu un, par kuru Pircējam jāizvēlas un jāpasūta preces Promarket veikalā, lai pasūtījums tiktu izpildīts.

2.4. Pārdevējs pieliks visas pūles, lai Pircēja pasūtījums tiktu izpildīts pilnā apmērā, taču nevar piešķirt un nepiešķirt jebkādas garantijas. Ja pasūtījuma komplektēšanas vietā nav pasūtīto preču atlikuma vai preces pietiekamā daudzumā, Pārdevējs saglabā tiesības nepiegādāt preces vai piegādāt mazāku preču daudzumu.

2.5. Nauda par Pircēja apmaksātām, taču Pārdevēja nepiegādātām precēm, atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienu laikā no paredzētā sūtījuma piegādes datuma.

2.6. Pircēja pasūtītās preces tiek piegādātas uz Pircēja pirkuma izdarīšanas laikā norādīto piegādes adresi. Pārdevējs nodrošina bezkontakta preču Piegādi.

2.7. Ja pircējs norādītajā adresē nav sastopams un nav sazvanāms pa norādīto tālruņa Nr., Pārdevējam ir tiesības preces nodot jebkurai citai norādītajā adresē esošai pilngadīgai personai, bet Pircējam nav tiesību izteikt Pārdevējam jebkādas pretenzijas par preču piegādi neatbilstošam subjektam.

2.8. Ja preču piegāde nav iespējama Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ (Pircējs, reģistrēdamies Promarket veikala sistēmā, ir norādījis nepareizu adresi, norādītajā adresē Pircējs vai Pircēja norādīts saņēmējs nav atrodams, preces pieņemošā persona ir nepilngadīga (Pārdevējam ir tiesības pieprasīt uzrādīt personu apliecinošu dokumentu), tad piegāde tiek veikta nākamajā un, ja nepieciešams atbilstoši šajā punktā noteiktajam, arī vēl aiznākamajās darba dienās. Ja Pircējs vai Pircēja norādīts saņēmējs nav atrodams 3 (trīs) darba dienas, tad nauda par nepiegādāto preci Pircējam tiek atgriezta norādītajā bankas kontā 10 (desmit) darba dienu laikā, taču Piegādes maksa netiek atlīdzināta. Atkārtota preču Piegāde ir iespējama tikai, vienojoties ar Promarket veikala administratoru (administratora kontakti pieejami sadaļā Kontakti), kā arī veicot Piegādes maksu par atkārtotu preču Piegādi.

2.9. Pārdevējs piegādā preces Pircējam tā izvēlētā laika loga robežās, kas norādīta sadaļā Piegādes. Pircējs piekrīt, ka izņēmumu gadījumos preču piegāde var tikt kavēta neparedzētu un no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs vai Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādes laiku.

2.10 Visos gadījumos Pārdevējs atbrīvojams no atbildības par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam netiek piegādātas vai netiek piegādātas laikā Pircēja vainas dēļ vai no Pircēja atkarīgu apstākļu dēļ.

2.11. Preču piegādes laikā Pircējs vai tā norādītā persona kopā ar Pārdevēja pārstāvi (kurjeru) pārbauda sūtījuma vizuālo stāvokli. Pircējam vai tā norādītajai personai nepārbaudot sūtījuma vizuālo stāvokli, šajā punktā noteiktā kārtībā nepiefiksējot datus par sūtījuma bojājumiem, sūtījums ir uzskatāms par piegādātu atbilstošā kvalitātē.

2.12. Preces pēc sūtījuma stāvokļa pārbaudīšanas (2.11. punkts) nododamas Pircējam vai tā norādītajai personai. Pārdevēja pilnvarotais pārstāvis veic atzīmi elektroniskās ierīces, par pasūtījuma nodošanu.

2.13. Tajos gadījumos, kad preču pieņemšanas laikā Pircējs ir pamanījis, ka sūtījumā piegādātām precēm ir vizuāli bojājumi, Pircējam ir nekavējoties (preču piegādes laikā) jāinformē par to Pārdevēja pilnvaroto pārstāvi, prece jāatgriež Pārdevēja pilnvarotam pārstāvim un iemeslu jāatzīmē preču atgriešanas dokumentā.

2.14 Atgriešana ir iespējama ar Omniva Rīgas Leļļu teātra pakomātu noradot numuru +371 25519270 un epastu info@promarket.lv vai fiziski uz Ģertrūdes iela 77, Rīga, LV-1011

Preču atgriešanas un pasūtījuma atcelšanas noteikumi.

3.1. Pircējam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no Promarket veikalā noslēgtā preču pirkšanas-pārdošanas līguma, par to paziņojot Pārdevējam rakstiski ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no preces piegādes dienas.

3.2. Brīvas formas paziņojumu, kurā skaidri identificēts Pircējs (vārds, uzvārds) un pasūtījuma datums, par atteikuma tiesību izmantošanu pienācīgi norādot visus nepieciešamos datus, Pircējs nosūta uz e-pastu: info@promarket.lv.

3.3. Pircējam ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā pēc tam, kad ir nosūtīts paziņojums uz info@promarket.lv (veidlapa) par atteikuma tiesību izmantošanu, jāatgriež prece (ja tā tika piegādāta) šo Noteikumu 3.7. punktā noteiktā kārtībā. Pircējs ir atbildīgs par preces vērtības samazināšanos atteikuma tiesību izmantošanas laikā.

3.4. Noteikumu 6.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības var izmantot tikai Pircējs, kurš saskaņā ar Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma noteikumiem ir atzīstams par patērētāju, t. i., fiziska persona, kas izsaka vēlēšanos iegādāties, iegādājas vai varētu iegādāties vai izmantot preci vai pakalpojumu nolūkam, kurš nav saistīts ar tās saimniecisko vai profesionālo darbību.

3.5. Pircējs (patērētājs) nevar izmantot Noteikumu 3.1. punktā noteiktās atteikuma tiesības, ja ir konstatējams jebkurš no šādiem apstākļiem:

3.5.1. prece ātri bojājas vai tai drīz (tuvāko 3 (trīs) dienu laikā) beidzas derīguma termiņš;

3.5.2. patērētājs ir atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ;

3.5.3. citos 2014. gada 20. maija Ministru kabineta noteikumos Nr. 255 “Noteikumi par distances līgumu” paredzētajos gadījumos.

3.6. Pircējs (patērētājs) ir tiesīgs pieteikt Pārdevējam prasījumu par Līguma noteikumiem neatbilstošu preci atbilstoši Patērētāju tiesību aizsardzības likumam un izmantot minētajā likumā noteiktās tiesības likumā noteiktajā kārtībā.

3.7. Līguma noteikumiem neatbilstošo preci vai preci, attiecībā uz kuru izmantotas atteikuma tiesības, Pircējs nosūta pa pastu/ ar kurjeru vai bez maksas nodod Pārdevēja pasūtījumu komplektēšanas centrā, pirms tam vienojoties ar Pārdevēju pa e-pastu info@promarket.lv par preču atgriešanas laiku. Izmaksas, kas saistītas ar preces atgriešanu, sedz Pircējs. Ja Pircējs vēlas atgriezt preces to piegādes laikā, preces atgriežamas Pārdevēja pārstāvim (kurjeram), kurš tās piegādājis.

3.9. Ja Pircējs pamana neatbilstību vai problēmas ar produktu kvalitāti, kad kurjers jau ir aizgājis, Pircējs informē par to 72 stundu laikā pēc pasūtījuma saņemšanas, rakstot e-pastu uz info@promarket.lv. Pēc iesnieguma izskatīšanas un Pircējam pozitīva lēmuma gadījumā, naudu par atgrieztajiem produktiem tiks pārskaitīta uz Pircēja bankas kontu, no kura tika veikts pasūtījums 5 (piecu) darba dienu laikā pēc produkta atgriešanas datuma. Negatīva lēmuma gadījumā atbilde tiek nosūtīta Pircējam e-pasta formā.

Naudas atmaksas noteikumi.

4.1. Par precēm, attiecībā uz kurām Pircējs izmantojis atteikuma tiesības, samaksātā nauda atmaksājama uz Pircēja kontu ne vēlāk kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no Pircēja paziņojuma par atteikuma tiesību izmantošanu saņemšanas dienas.

Strīdu risināšanas noteikumi.

5.1. Šie Noteikumi ir sagatavoti saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5.2. Ja kādai no pusēm rodas zaudējumi, vainīgā puse atlīdzina otrai pusei zaudējumus Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

5.3. Jebkurš strīds, kas rodas starp Pircēju un Pārdevēju, risināms pārrunu ceļā, strīda pusēm cenšoties panākt vienošanos. Gadījumā, ja rodas strīds starp Pircēju, kas ir juridiska persona vai fizisku personu, kura veic saimniecisko darbību un Pārdevēju, un attiecīgo strīdu nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, visi šādi strīdi nododami izskatīšanai Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

5.4. Ja strīdu starp Pircēju (patērētāju) un Pārdevēju nav iespējams atrisināt pārrunu ceļā, Pircējs (patērētājs) iesniedz Pārdevējam rakstveida iesniegumu (elektroniski iesniegtam iesniegumam nav nepieciešams paraksts), kurā norāda: 1) savu vārdu, uzvārdu, dzīvesvietas adresi un kontaktinformāciju; 2) iesnieguma iesniegšanas datumu; 3) strīda būtību, savu prasījumu un tā pamatojumu.

5.5. Iesniegumam pievieno darījumu apliecinošu dokumentu kopijas, kā arī citus iesniegumu pamatojošus dokumentus (ja iespējams).

5.6. Pārdevējs 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas sniedz Pircējam (patērētājam) rakstveida atbildi uz iesniegumu un informē par iespējamo prasījuma izpildes veidu vai strīda risinājumu, ja minētajā laikposmā nav panākta vienošanās par patērētāja prasījuma izpildi vai alternatīvu prasījuma izpildes veidu. Ja objektīvu iemeslu dēļ iepriekš minētajā termiņā nav iespējams sniegt atbildi uz patērētāja iesniegumu, Pārdevējs nekavējoties rakstveidā informē par to patērētāju, norādot saprātīgu termiņu, kurā atbilde tiks sniegta, kā arī pamato šāda pagarinājuma nepieciešamību.

5.7. Ja Pārdevējs uzskata, ka Pircēja (patērētāja) prasījums nav pamatots, vai ir gatavs piedāvāt patērētājam citu strīda risinājumu, tas rakstveidā par to informē patērētāju Noteikumu 5.6. punktā minētajā termiņā. Pārdevējam ir pienākums pamatot patērētāja prasījuma atteikumu.

8.8. Ja Pircēju (patērētāju) apmierina Pārdevēja piedāvātais risinājums, strīds uzskatāms par atrisinātu.

8.9. Ja Pārdevējs atsakās izpildīt Pircēja (patērētāja) prasījumu vai patērētāju neapmierina Pārdevēja piedāvātais risinājums, patērētājs ir tiesīgs vērsties: 1) Patērētāju tiesību aizsardzības centrā, lai saņemtu palīdzību strīda risināšanā; 2) Patērētāju ārpustiesas strīdu risināšanas komisijā, mājaslapa: http://www.ptac.gov.lv/lv/content/pateretaju-stridu-risinasanas-komisija-0, kas risina strīdus jomā, kurā darbojas Pārdevējs; vai izmantojot platformu https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooselanguage 3) Patērētāju strīdu risināšanas komisijā, ja Patērētāju tiesību aizsardzības centrā patērētājam sniegtā palīdzība strīda risināšanā nav nodrošinājusi rezultātu un attiecīgajā jomā ir iespējams sasaukt Patērētāju strīdu risināšanas komisiju strīda izskatīšanai; 4) tiesā.